Liderlik 101

Liderlik 101

 • Online
 • 01/01/1970
 • 11:00 AM - 04:00 PM
 • 30 members
 • Sat
Ödeme ve Kayıt

Leadership Mastery 101/ Liderlik 101

Liderlik doğuştan sahip olduğunuz bir yetenek değildir. Zamanla öğrenip geliştirebileceğiniz yetkinliklerin ve değerlerin toplamından oluşan bir karakter ve bir beceridir.

Potansiyeli Keşfedin, Liderlik Yolculuğuna Başlangıç Yapın!

Kariyerinizde liderlik rollerine doğru ilerlerken, temel bilgi ve becerilerle donanmış olmanız kritik önem taşır. Liderlik 101, bu ilk adımda sizin için temel liderlik kavramlarını, ekip yönetimini, delegasyonu, problem çözümü ve yaratıcılığı, ayrıca  yönetici ile lider arasındaki farkları ele alıyor. Ledership 101 ile kariyerinizde kaçınılmaz olarak ihtiyaç duyacağınız yöneticilik ve liderlik perspektifini ve yetkinliklerini geliştirmeye başlayacaksınız.

Eğitim İçeriği:

Liderlik Yaklaşımları: Farklı liderlik modelleri, liderlik stilleri ve bunların organizasyonlara etkisi.

Yönetici ve Lider Farkları: Yönetici ve lider arasındaki ayrımlar, etkili liderlik için gereken temel özellikler.
Ekininiz için İş-Yaşam Dengesi: Kariyer ve kişisel hayat arasında denge kurmanın stratejileri, verimlilik ve memnuniyetin sağlanması.
Yaratıcılık ve İnovasyon: Yaratıcı düşünme süreçleri, problem çözümü, inovasyonun yönetilmesi ve liderlik açısından önemi.

Ekip Yönetimi: Ekip üyelerinin potansiyelini çıkarmak, geribildirim ve birebir görüşme yönetimi, stratejik plan ile ekip yönetimi.

Kültür Oluşturma: Değerlerle yönetim, rol model olma, kültür oluşturma.

Eğitim Kazanımları:

Farklı liderlik yaklaşımlarını anlayacak ve kendi liderlik tarzlarını geliştirmek için temel adımları belirleyecekler.
Yaratıcılık ve inovasyonu teşvik etme yetenekleri üzerinde çalışarak, problem çözme süreçlerini iyileştirecekler.
Yönetici ve lider arasındaki farkları kavrayarak, liderlik rollerini daha etkin bir şekilde üstlenecekler.

Ekip ruhu oluşturma, sonuç alma, uyumlu ve karşılıklı katkı içeren kültür oluşturmanın yöntemlerini öğrenecekler.
Bu eğitim, kariyerinde liderlik rollerine ilerlemek isteyenler için bir temel oluşturacak ve katılımcılara benzersiz bir fırsat sunacaktır.

Eğitime katılarak liderlik potansiyelinizi açığa çıkarın.

Leadership Accelerator Program: Empowering Emerging Leaders

Welcome to our Leadership Accelerator Program – a transformative journey designed exclusively for emerging leaders who are poised to shape the future of our organizations.

As a forward-thinking HR Manage or a talent in the beginning of your career, your commitment to  development is at the heart of our approach.

Why Choose Our Leadership Training Program?

 1. Relevance to Today’s Leadership Landscape:
  • Dive into a curriculum that is finely tuned to address contemporary challenges, providing insights into current business dynamics and future trends.
 2. Practical Learning Experience:
  • Our program goes beyond theory, emphasizing hands-on applications through case studies, simulations, and interactive exercises. Gain skills that are immediately applicable in your day-to-day leadership responsibilities.
 3. Tailored for Emerging Leaders:
  • Recognizing that emerging leaders have unique needs, our program is customized to accelerate your growth. From foundational leadership principles to advanced strategic thinking, we’ve got your leadership journey covered.
 4. Soft Skills Mastery:
  • Elevate your leadership potential by honing essential soft skills such as emotional intelligence, effective communication, and empathy. Learn how these skills form the bedrock of successful leadership.
 5. Continuous Growth Path:
  • Embrace learning as a continuous journey. Our program is not a one-time event but an ongoing experience with follow-up sessions, mentoring, and coaching to support your growth.
 6. Feedback-Driven Improvement:
  • Your voice matters. We’ve integrated feedback mechanisms at every step to ensure the program is dynamic and responsive to your needs. Together, we adapt and grow.
 7. Measurable Impact:
  • Clearly defined objectives and measurable outcomes guide your progress. Witness the tangible impact of your leadership development on team performance.
 8. Diversity and Inclusion Focus:
  • Leadership isn’t one-size-fits-all. Our program emphasizes the value of diversity and inclusion in leadership. Discover strategies to lead diverse teams and foster an inclusive work culture.
 9. Aligned with Talent Management:
  • See the bigger picture. Our program aligns with broader talent management strategies, contributing to succession planning, talent retention, and the overall development of our workforce.
 10. Tech-Enhanced Learning:
  • Leverage technology for a flexible and accessible learning experience. Whether you’re in the office or on the go, our e-learning platforms and webinars are designed to accommodate your schedule.

Embark on Your Leadership Journey: Are you ready to unlock your leadership potential? Join the Leadership Accelerator Program -Leadership Mastery 101- and become a catalyst for positive change. Your journey to leadership excellence begins here.

Leave your thought

* Note: Your email will be kept secret and not be published

Translate »